Adatkezelési feltételek

A ZIRCON CREATIVES ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

I. A Zircon Creatives(M&J Trans Kft.) (továbbiakban „adatkezelő”) a vele ügyfélkapcsolatban álló személyek alábbi adatait kezeli:

 • számlázási cégadatok és kapcsolattartási adatok kezelése a szerződés teljesítéséhez szükséges terjedelemben és módon, valamint a számlázás lebonyolítása érdekében.
 • az adatkezelő weboldalán egy ún. „internetes tanulmányra” feliratkozó személyekről név és elérhetőség az érintett hozzájárulása szerinti terjedelemben.
 • az adatkezelő weboldalán ajánlatot kérő személyektől személyes adatok az ajánlatkérő előzetes hozzájárulása esetén.

II. Az adatkezelés elvei:

 • Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának. Az adatfelvételnek és kezelésnek tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 • Az adat kizárólag a cél szerinti jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezelhető.
 • Csak olyan személyes adat kezelhető, amely elengedhetetlenül szükséges a cél eléréséhez.
 • A személyes adat kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 • A személyes adat mindaddig megőrzi az adatkezelés során e minőségét, amíg a kapcsolata az érintettel helyreállítható.
 • Az adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

III. Az adatkezelés jogalapja:

 • Az adatkezelő személyes adatot akkor kezel, ha ahhoz az Általános Szerződési Feltételekben vagy a külön megállapodásban (a továbbiakban: ÁSZF) meghatározott vevő, az ott valamint a külön megállapodásban meghatározott módon hozzájárul. Az érintett a megrendelés elküldésével elfogadja az adatinak kezelését.
 • Ezen Szabályzat valamint az ÁSZF tartalmazza mindazokat az információkat, amelyet az érintettnek a személyes adatainak kezelése szempontjából ismernie kell.

IV. Az adatbiztonság követelménye:

 • Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveletek során az érintettek magánszférájának a védelmére.
 • Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles olyan intézkedéseket tenni, amelyek az adat és titokvédelmi szabályok érvényesüléséhez szükségesek.
 • Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés és megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 • Az elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásban tárolt adatok – kivéve, ha törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak és az érintetthez rendelhetőek.
 • Az adatkezelőnek tekintettel kell lennie a biztonsági intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor a technika mindenkori fejlettségére. Ha az adatkezelő számára nem jelent aránytalan nehézséget, akkor olyan technikai megoldást kell választania, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja.

V. Az érintettek jogai és érvényesítésük:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől
  • tájékoztatást személyes adatainak a kezeléséről
  • személyes adatainak a helyesbítését
  • személyes adatainak-kötelező adatkezelés kivételével-törlését vagy zárolását
 • Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.
 • Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.
 • Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető módon megadni a tájékoztatását
 • Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg.
 • A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadása az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. Törvény melyik rendelkezésén alapul. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-ig értesíti.
 • Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelőnek rendelkezésre áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
 • A személyes adatot törölni kell, ha:
  • kezelése jogellenes
  • az érintett a kötelező adatkezelés kivételével kéri
  • a hiányos vagy téves adat jogszerűen nem helyesbíthető, és törvény a törlést nem zárja ki
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelésének törvényben meghatározott ideje lejárt.
  • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte
 • Az adatkezelő törlés helyett az érintett kérelmére zárolhatja a személyes adatot, vagy akkor is zárolja, ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhetően a törlés sértené az érintett jogos érdekét.
 • A helyesbítésről, törlésről, zárolásról az adatkezelő értesíti az érintettet és azokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljából továbbította. Mellőzheti az értesítést, ha az az érintett jogos érdekét nem sérti.
 • Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelmének nem tesz eleget, a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül az elutasítás ténybeli és jogi indokait írásban közölnie kell az érintettel, valamint tájékoztatni kell a bírósági jogorvoslat és Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

VI. Fogalom meghatározások:

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy-közvetlenül vagy közvetve-azonosítható természetes személy.
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 • hozzájárulás :az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok-teljeskörű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének a célját meghatározza, az adatkezelésre /beleértve a felhasznált eszközt/ vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott adatkezelővel végrehajtatja.
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-,hang-. vagy képfelvétel készítése valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl:ujj vagy tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése.
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy helyreállításuk többé nem lehetséges.
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehatásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződés alapján –beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is- adatok feldolgozását végzi.
 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

VII. Az itt nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az e jogról szóló mindenkor hatályos egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

Sütik kezelése

Mik azok a sütik?

A cookie-k („sütik”) olyan rövid szöveges fájlok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében. A cookie-k nem csatlakoznak az Ön rendszeréhez, és nem károsítják az Ön fájljait.

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó nem törli annál korábban, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző becsukásával automatikusan törlődik.

Annak érdekében, hogy weboldalunk a lehető leghatékonyabban működjön, mi is cookie-kat használunk. A cookie-k által egy honlap felismeri a visszatérő felhasználókat, valamint lehetővé teszik számunkra, hogy adatokat gyűjtsünk felhasználóink viselkedéséről, például arról, hogy Ön melyik országban csatlakozott weboldalunkhoz, milyen böngésző szoftvert és operációs rendszert használ, mi az IP-címe, milyen oldalakat tekintett meg honlapunkon, mely funkciókat használta. Cookie-kkal személyes azonosításra alkalmas adatokat nem gyűjtünk, kivéve, ha azokat Ön önként adja meg. Az adatokat honlapunk továbbfejlesztéséhez, látogatottságunk elemzéséhez, reklámstratégiánkhoz használjuk fel.

 

Le tudom tiltani a sütiket?

Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

Cookie-k (sütik) kezelése:

1. Munkamenet cookie:

Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerülnek. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

2. Funkcionális cookie

Ezek a cookie-k nem követik Önt nyomon más honlapokon folytatott tevékenységét és nem használjuk azokat olyan célra, hogy hirdetéseket küldjünk Önnek más oldalakon keresztül. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

ÁSZF

1. MEGBÍZÁS TÁRGYA, TELJESÍTÉSI IDŐ

 

1.1 A Megbízó megbízza a Megbízottat az 1. számú mellékletben részletezett weboldal/webshop fejlesztési feladatok ellátásával. A Megbízott a megbízást a jelen szerződésben foglalt feltételekkel elfogadja.

 

1.2 A Megbízó elektronikus dokumentumként továbbítja az ellátandó feladattal kapcsolatos kéréseit a Megbízott részére. Jelen szerződés alapján a Megbízott az előleg beérkezését követő 14 munkanapon belül teljesíti a weboldal/webshop fejlesztést, majd elektronikus levélben értesíti a Megbízót a feladat elvégzéséről.

 

1.3 A Felek telefonon is konzultálhatnak a Megbízó által meghatározott feladatokkal kapcsolatos kérdésekben.

 

 

2. SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

2.1 A Megbízott kötelezettsége nem valamely gazdasági cél elérésére irányul, hanem a jelen szerződés tárgya szerint meghatározott weboldal/webshop fejlesztési szolgáltatás nyújtására.

 

2.2 A Megbízott köteles jelen megbízása során megfelelő gondossággal eljárni, szolgáltatásait a megállapodás szerinti határidőn belül, megfelelő módon nyújtani. A Megbízott köteles a szolgáltatások teljesítésének aktuális állásáról észszerű időközönként a Megbízó kérésére tájékoztatást adni.

 

2.3 A Megbízó vállalja, hogy a Megbízott számára a szolgáltatások nyújtásához szükséges pontos, naprakész, teljes körű információt nyújt, beleértve a Megbízott által jelen szerződésben meghatározott feladatok magas színvonalú ellátásához indokoltan kért adatokat, információkat, egyéb segítséget.

 

2.4 A Megbízó a weboldal elkészítéséhez szükséges anyagokat, információkat elektronikus úton a Megbízott rendelkezésére bocsátja (szöveges tartalmak, képek, videók, dokumentumok).

 

2.5 A Felek a szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködni. Kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden tény, körülmény, akadály esetén, mely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

 

2.6 A Megbízott a megbízási szerződésben rögzített megbízást elfogadja, a Megbízó pedig kötelezettséget vállal a Felek jelen szerződésének 5. pontjában foglalt megbízási díj jelen szerződés feltételei szerinti maradéktalan megfizetésére.

4. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

4.1 A jelen szerződésben rögzített feladatok ellátásában a Megbízott részéről X.Y. személyesen vagy a Megbízottal munkaviszonyban álló munkavállalók, illetve az általa felkért szakértők közreműködésével kötelesek eljárni.

 

4.2 Ha a Megbízott jelen szerződés teljesítésének ellátása során más személyt/közreműködőt vesz igénybe, annak személyét – különösen a megbízásban foglalt szigorú titoktartási kötelezettségre tekintettel – a Megbízóval egyezteti. A Megbízott más személy igénybevétele esetén úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el.

 

5. DÍJAZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

5.1 A Megbízó a Megbízottnak jelen szerződés szerinti feladata ellátásáért .000 Ft megbízási díjat fizet. A Megbízás teljesítésének feltétele 50% előleg megfizetése. Az elkészült weboldal/webshop élesítésének feltétele a teljes megbízási díj kiegyenlítése.

 

5.2 A megbízási díj magában foglalja a Megbízottnak a megbízás teljesítésével összefüggésben felmerülő valamennyi költségét, azonban nem tartalmazza a specifikációk megváltoztatását, bővítését, további, a feladatok részletezésében nem szereplő munkák/beállítások elvégzését.

 

5.3 A Megbízó a megbízási díj megfizetésére a Megbízott teljesítés igazolása alapján kiállított számlája ellenében köteles.

 

5.4 A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízottat a megbízási díj másik fele a feladatellátást követő számlakiállítás időpontjától számított 8 napon belül illeti meg. A fizetés módja a Megbízott bankszámlájára történő átutalás.

 

6. TITOKTARTÁS, ÜZLETI TITOK

 

6.1 A jelen megbízási szerződés végrehajtása során a Megbízott és a Megbízó az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartásával köteles eljárni.

 

6.2 Üzleti titoknak minősül minden gazdasági tevékenységhez fűződő információ, adat, tény, megoldás, melynek illetéktelenek általi megszerzése, felhasználása, másokkal történő megosztása, nyilvánosságra hozatala sértené vagy veszélyeztetné a gazdálkodó szervezet pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét. Ilyen pl. a műszaki eljárás, gyártási eljárás, szellemi alkotás, know-how, ügyfelek adatai. Bűncselekménynek minősül a titkok haszonszerzés céljából vagy másnak okozandó vagyoni hátrány céljából történő felhasználása, nyilvánosságra hozatala.

 

6.3 Védett ismeret (know-how) az üzleti titoknak minősülő, azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása.

 

6.4 A Megbízott vállalja, hogy nem ad át harmadik személynek semmilyen, a Megbízóval vagy működésével kapcsolatos személyes vagy egyéb adatot oly módon, amely az adatátadás jog- és rendeltetésszerűen meghatározott céljával nem egyeztethető össze.

 

6.5 A Megbízott kizárólag a Megbízó írásbeli hozzájárulásával hozhat nyilvánosságra bármely, Megbízóval kapcsolatos információt, mely jelen Megbízási szerződés szerinti megbízás ellátásával kapcsolatban jutott tudomására. Ezen információkat a Megbízott titkosan köteles kezelni.

 

6.6 A Megbízottat titoktartási kötelezettsége a jelen megbízási szerződés fennállása alatt és annak megszűnését követően egyaránt terheli, ugyanakkor nem vonatkozik azon információkra, melyek már nyilvánosságra kerültek vagy amelyeket a Megbízott jogszabály alapján köteles felfedni.

 

7. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679. RENDELETE ALAPJÁN

 

7.1 Alapfogalmak

 

Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés.

 

Adatfeldolgozás: Technikai jellegű adatkezelés.

 

Személyes adat: A természetes személyre, azaz az érintettre vonatkozó bármely információ, mely közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

Megbízott adatkezelőként és adatfeldolgozóként elkötelezett mindazon személyek magánszférájának és személyes adatainak védelme iránt, akik személyes adatokat adnak át.

 
Ne maradjon le semmi fontosról!

Hírlevél feliratkozás